Algemene voorwaarden

Op deze pagina kun je meer informatie vinden over de algemene voorwaarden. Mocht je na het lezen van deze voorwaarden nog een vraag hebben, laat dan hieronder een berichtje achter en ik stuur je zo snel mogelijk een reactie terug! 

Gegevens
Handelsnaam: Judith Bloema
KVK nummer: 80376142
BTW nummer: NL003429589B45
Vestigingsadres: Zuiderzeestraatweg 493, Wezep
Telefoonnummer: 0642039424
E-mailadres: hello@judithbloema.nl

Artikel 1: Definities 
Judith Bloema gevestigd te Wezep, KVK-nummer 80376142, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als deelnemer. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan de dienstverlener tegen betaling en kosten jegens deelnemer werkzaamheden voor deelnemer verricht en waarbij algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.


Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen en werkzaamheden die betrekking hebben op de diensten van Judith Bloema door of namens dienstverlener waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige bepaalde in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Dienstverlener heeft het recht de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen wanneer omstandigheden dit vergen. De nieuwste versie zal altijd beschikbaar worden gesteld aan de deelnemer.


Artikel 3: Aanbod

Indien partijen besluiten met elkaar samen te werken en het aanbod wordt aanvaard, heeft deelnemer een bedenktijd van 14 kalenderdagen om van de overeenkomst af te zien.

Indien deelnemer gebruik maakt van de diensten van de dienstverlener volgens overeenkomst, ontstaat er direct een betalingsverplichting. Indien deelnemer niet afziet van de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen, ontstaat er ook een betalingsverplichting. 


Artikel 4: Tarieven en betalingen

Met acceptatie van het aanbod ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet het gehele traject wordt doorlopen of niet alle sessies kunnen worden bijgewoond, tenzij dit te wijten is aan omstandigheden veroorzaakt door dienstverlener.

Betaling voor een dienst van Judith Bloema vindt voor de start van de dienst plaats. Betalingen in termijnen in het geval van traject is mogelijk, maar een eerste termijn dient in een dergelijk geval altijd voor de eerste plaatsgevonden dienst te zijn voldaan. Aanbetalingen worden niet teruggestort. Dienstverlener is gerechtigd de overeenkomst op te schorten totdat de betaling is voldaan. Deelnemer is verplicht de gehele betaling van het traject te voldoen.

Betalingen in termijnen dienen vervolgens te worden betaald zoals afgesproken in overeenkomst.  

Indien de deelnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur is de deelnemer na het eenmalig versturen van een aanmaning wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de deelnemer in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag.

Indien de deelnemer in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de deelnemer.

Indien de deelnemer in gebreke blijft in tijdige betaling, wordt het traject stop gezet. De betalingsverplichting blijft in een dergelijk geval wel bestaan.


Artikel 5: Informatieverstrekking deelnemer

Deelnemer stelt alle informatie die voor de uitvoering van de dienst relevant is, tijdig beschikbaar aan dienstverlener.

Deelnemer staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Dienstverlener zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.


Artikel 6: Wijziging en annulering

In het geval voor onvoorziene omstandigheden heeft dienstverlener de mogelijkheid een dienst of onderdeel van de dienst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte van dienstverlener. 

Dienstverlener maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan deelnemer en er zal worden gezocht naar een passende oplossing.

Het aanbod en de activiteiten die onderdeel uitmaken van het traject kunnen afwijken van het aangekondigde programma indien dienstverlener dit nodig acht. Dienstverlener is gerechtigd de inhoud uit te breiden, te beperken of aan te passen.

Het traject kent een looptijd zoals overeengekomen. Bij deelname aan het traject gaat deelnemer ermee akkoord dat het gehele traject of de dienst betaald dient te worden, ook wanneer deelnemer gedurende het traject wenst tot annulering over te gaan. 

Indien deelnemer niet aanwezig kan zijn bij een sessie, dient dit uiterlijk 48 uur aan de sessie kenbaar te worden gemaakt aan dienstverlener. Anders zullen de kosten voor de geboekte sessie in rekening worden gebracht.


Artikel 7: Overmacht

In geval van overmacht is dienstverlener of deelnemer gerechtigd een overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar dienstverlener of deelnemer redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand.


Artikel 8: Aansprakelijkheid schade

Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens deelnemer verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een sessie.

In het geval dat dienstverlener een schadevergoeding verschuldigd is aan deelnemer bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door dienstverlener aan deelnemer in rekening is gebracht in die drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade. Deelnemer vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten.


Artikel 9: Intellectueel eigendom

De intellectuele eigendomsrechten op de door dienstverlener aan deelnemer ter beschikking gestelde materialen, advies en content berusten bij dienstverlener. Het is deelnemer nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.

Materiaal uit het traject mag niet zonder schriftelijke toestemming van dienstverlener worden gekopieerd, aan derden getoond, ter beschikking gesteld, worden doorverkocht of op andere wijze worden gebruikt. Deelnemer mag in beperkte mate gedeeltes van het traject op social media delen wanneer dit materiaal wordt voorzien van naamsvermelding van dienstverlener en het enkel eigen content uit opdrachten bevat.

Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

Bij inbreuk komt dienstverlener een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

De tijdens de looptijd van het traject geleverde informatie en diensten blijven eigendom van dienstverlener. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer om het materiaal, waar hiertoe de mogelijkheid wordt gegeven, veilig op te slaan.


Artikel 10: Communicatie

Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen.

Het staat dienstverlener te allen tijde vrij, communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

Dienstverlener is tevens gerechtigd deelnemers die door hun gedrag het verloop van het traject belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor het traject onverlet.

Judith Bloema werkt met een privacyverklaring.


Artikel 11: Klachten

Deelnemer is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten of content binnen 2 werkdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan dienstverlener. De klacht zal binnen 72 uur worden beantwoord. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op. Mijn praktijk is aangesloten bij Erisietsmisgegaan.nl waarmee ik voldoe aan alle eisen van de Wkkgz (Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg). Mochten we er samen niet uit komen, dan kun je daar een klacht indienen.


Artikel 12: Geschillenbeslechting

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Geschillen zullen enkel worden beslecht in het arrondissement waarin dienstverlener is gevestigd.

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens dienstverlener en betrokken derden 12 maanden.